Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


Kính Đức Mẹ Fatima

 

 

Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ hằng tháng để nhận Ơn TOÀN XÁ qua việc Mừng Kính Đức Mẹ Fatima

 vào Ngày 13 của Tháng 6 đến Tháng 10 - năm 2017 - Lúc 7:30 p.m.


* * * * *

 

 

 

 

Chúa Nhật

09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2
Địa Chỉ: 1240 Holbrook Rd San Antonio, Texas 78218

Phone: (210) 646-0726

Bản Đồ

 


 Form liên hệ với từng Đoàn Thể