Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

 Vui lòng chọn


 
 
 
Liên kết website
DỤ NGÔN NHỮNG TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN

JKN - 1. Dụ ngôn trên ám chỉ những ai? Nó chỉ áp dụng cho dân Do Thái và các nhà lãnh đạo Do Thái giáo thời đó, hay nó có tính hiện sinh, nghĩa là có thể đúng với chính Ki-tô giáo của chúng ta hiện nay? 2. Liệu Thiên Chúa có thể nói về Ki-tô giáo như đã nói về Do Thái giáo: «Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại?». Và Ngài có thể nói về chính bản thân tôi như vậy không? 3. Thiên Chúa có cần phải thay thế Ki-tô giáo bằng một tôn giáo mới như Ngài đã phải thay thế Do Thái giáo bằng Ki-tô giáo không?

  1. VIỆC CHÍNH YẾU VÀ QUAN TRỌNG
  2. CÔNG BẰNG DỰA TRÊN TÌNH THƯƠNG
  3. DÙNG CHÍNH ĐAU KHỔ VÀ SỰ CHẾT...
  4. Bài hát của bài thơ Đôi Dép
  5. CAN ĐẢM SỬA LỖI
  6. VINH QUANG VÀ NIỀM VUI

DỤ NGÔN NHỮNG TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN

DỤ NGÔN NHỮNG TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN

JKN - 1. Dụ ngôn trên ám chỉ những ai? Nó chỉ áp dụng cho dân Do Thái và các nhà lãnh đạo Do Thái giáo thời đó, hay nó có tính hiện sinh, nghĩa là có thể đúng với chính Ki-tô giáo của chúng ta hiện nay? 2. Liệu Thiên Chúa có thể nói về Ki-tô giáo như đã nói về Do Thái giáo: «Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại?». Và Ngài có thể nói về chính bản thân tôi như vậy không? 3. Thiên Chúa có cần phải thay thế Ki-tô giáo bằng một tôn giáo mới như Ngài đã phải thay thế Do Thái giáo bằng Ki-tô giáo không?

...

Chi tiết