Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

 Vui lòng chọn


 
 
 
Liên kết website
Chúa là Vua

Chúa Giêsu sẽ chọn chiên ra khỏi dê. Ngài phán xét con người theo tiêu chuẩn của Đức Bác Ái, và thưởng hay phạt tùy theo những gì con người làm cho tha nhân.

  1. Lảm để xứng đáng
  2. Dấu Chỉ Của Hòa Bình
  3. Nhà Thờ trở nên Công Cộng
  4. Dụ Ngôn Cây Chuối
  5. Trò chơi hòa bình
  6. Truyền Giáo Bằng Đời Sống