Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


Cựu Ước

DO THÁM ĐẤT HỨA (27-04-2013)

Câu chuyện thứ 21:
Sau khi ông Mô-sê qua đời, Thiên Chúa phán với ông Giô-suê người thay thế Môsê: "Mô-sê đã chết. Bây giờ, ngươi và cùng với tất cả dân qua sông Gio-đan, mà vào đất Ta hứa ban cho con cái Ít-ra-en. Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-sê".


CHIẾM THÀNH GIÊ-RI-KHÔ (27-04-2013)

Câu chuyện thứ 22:
Khi đến gần Giê-ri-khô, ông Giô-suê ngước mắt nhìn, thì thấy có người đứng đối diện với ông, tay cầm gươm sáng. Ông Giô-suê đến gần người ấy và nói: "Ông về phe chúng tôi hay về phe địch? " Người ấy nói: "Không, ta là tướng chỉ huy đạo binh của Thiên Chúa."THIÊN CHÚA GỌI ÔNG GHÍT-ÔN (27-04-2013)

Câu chuyện thứ 23:

Sau khi ông Giô-suê qua đời, con cái Ít-ra-en đã làm điều dữ trái mắt Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã trao họ vào tay người Ma-đi-an trong 7 năm. Người Ma-đi-an đối xử tàn tệ và làm khổ con cái Ít-ra-en, và họ đã kêu lên Thiên Chúa.


ÔNG SAM-SÔN (04-05-2013)

Câu chuyện thứ 24:
Con cái Ít-ra-en lại làm điều gian ác trái mắt Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã trao họ vào tay người Phi-lip-tinh cai trị họ trong 40 năm.


CÔ RÚT VÀ BÀ NA-O-MI (04-05-2013)

Câu chuyện thứ 25:

Một nạn đói xảy ra thời các Thủ lãnh. Có một người đàn ông là Ê-li-me-léc, vợ là Na-o-mi và hai con trai là Mác-lôn và Kin-giôn đến ở trong cánh đồng Mô-áp. Rồi ông Ê-li-me-léc chết đi, còn lại bà Na-o-mi và hai đứa con. Hai người này lấy vợ Mô-áp, một người tên là Oóc-pa, người kia tên là Rút. Họ ở lại đó chừng 10 năm. Rồi Mác-lôn và Kin-giôn cả hai đều chết, còn lại bà Na-o-mi mất chồng, mất con trai. Bà lên đường cùng với hai người con dâu mà trở về quê hương, vì bà nghe nói là Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người và cho họ có bánh ăn.

 


ÔNG SAM-MU-EN (04-05-2013)

Câu chuyện thứ 26:
Bà An-na không có con. Tâm hồn buồn sầu, bà cầu nguyện với Thiên Chúa và khóc nức nở: "Lạy Thiên Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một đứa con trai, thì con sẽ dâng nó cho Thiên Chúa, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó."


SA-UN, VỊ VUA ĐẦU TIÊN (04-05-2013)

Câu chuyện thứ 27:
Khi ông Sa-mu-en đã già, ông đặt các con trai ông làm thủ lãnh Ít-ra-en. Con đầu lòng của ông tên là Giô-en, con thứ hai tên là A-vi-gia. Các con trai ông đã không đi theo đường lối của ông kính sợ Thiên Chúa, chúng ham lợi lộc, nhận quà hối lộ và làm trái công lý.


VUA ĐAVÍT ĐƯỢC XỨC DẦU (04-05-2013)

Câu chuyện thứ 28:
Vua Sa-un đã bỏ không theo và thi hành các lệnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa phán với ông Sa-mu-en: "Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Ít-ra-en nữa? Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Giê-sê vì Ta đã thấy trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm vua."


KHỔNG LỒ GÔ-LI-ÁT (04-05-2013)

Câu chuyện thứ 29

Người Phi-lip-tinh tập trung quân đội để giao chiến với người Is-ra-en. Một đấu thủ khổng lồ từ doanh trại Phi-lip-tinh tiến ra. Tên nó là Go-li-át. Nó cao khoảng 3 thước, đầu đội mũ chiến bằng đồng, mình mặc áo giáp vảy cá; áo giáp ấy bằng đồng, nặng năm mươi ký.


RƯỚC HÒM BIA THIÊN CHÚA VỀ GIÊRUSALEM (04-05-2013)

Câu chuyện thứ 30:
Vua Đa-vít quy tụ 30 ngàn quân lính Ít-ra-en. Từ Ba-a-lê Giu-đa, vua Đa-vít cùng đi với toàn dân lên đường để đón Hòm Bia Thiên Chúa, mang danh Thiên Chúa các đạo binh, Đấng ngự trên các thần hộ giá.


SA-LÔ-MÔN NGƯỜI KHÔN NGOAN (11-05-2013)

Câu chuyện thứ 31:
Sa-lô-môn là con rể của Pha-ra-ô vua Ai-cập, vì đã cưới công chúa, và đưa nàng về Thành của Đa-vít, cho đến khi hoàn tất việc xây cất cung điện của ông, cũng như Đền Thờ Thiên Chúa.


NGÔN SỨ ÊLIA (11-05-2013)

Câu chuyện thứ 32:
Ông Ê-li-a, người Tít-be, nói với vua A-kháp rằng: "Có Lời Thiên Chúa hằng sống của Ít-ra-en: trong những năm sắp tới, sẽ chẳng có mưa, có sương, nếu tôi không ra lệnh."

 


NGÔN SỨ ÊLISA (11-05-2013)

Câu chuyện thứ 33:
Vào thời gian Thiên Chúa đem ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc, Ông Ê-li-a bảo Elisa: "Xin anh ở lại đây, vì Thiên Chúa sai thầy đến sông Gio-đan."

 


ÔNG TÔ-BÍT BỊ MÙ VÀ ĐƯỢC CHỮA LÀNH (11-05-2013)

Câu chuyện thứ 34:
Tô-bít nói với con là Tô-bi-a: "Con ơi, con hãy đi tìm trong số các anh em chúng ta bị lưu đày ở Ni-ni-vê, một người nghèo hết lòng tưởng nhớ Thiên Chúa, rồi dẫn người ấy về đây cùng dùng bữa với cha."

 


BÀ GIU-ĐI-THA NHAN SẮC TUYỆT VỜI (11-05-2013)

Câu chuyện thứ 35:
Bà Giu-đi-tha là con gái ông Mơ-ra-ri. Chồng bà là ông Mơ-na-se, người cùng chi tộc và gia tộc của bà. Ông đã chết vào mùa gặt lúa.

 


HOÀNG HẬU ÉTTE CỨU DÂN DOTHÁI (11-05-2013)

Câu chuyện thứ 36:
Năm thứ ba của triều đại vua A-suê-rô, vua mở tiệc bảy ngày trong sân  hoàng cung để thết đãi dân chúng thành Su-san.

 


CUỘC TỬ ĐẠO CỦA 7 ANH EM (11-05-2013)

Câu chuyện thứ 37:
Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm.

 


ÔNG GIÓP (11-05-2013)

Câu chuyện thứ 38:
Xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác.

 


TIÊN TRI I-SA-IA (11-05-2013)

Câu chuyện thứ 39:
Dân Is-ra-en sống trong bóng tối, lầm lạc và tội lỗi. Họ đã phản nghịch cùng Thiên Chúa là Chúa các đạo binh

 


TIÊN TRI GIÊRÊMIA VÀ NGƯỜI THỢ GỐM (22-05-2013)

Câu chuyện thứ 40:

Có lời Thiên Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: "Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó Ta sẽ cho ngươi nghe lời Ta." Tôi xuống nhà thợ gốm, và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh.


 < 1 2 3 > 
Trang 2 / 3
Chuyển đến trang